گروه آزمایشات غیرمخرب

گروه آزمایشات غیرمخرب

گروه آزمایشات غیرمخرب 
برگزاری دوره های تست غیر مخرب بازرسی جوش و انواع تست های دیگر

گروه آزمایشات غیرمخرب

دوره های موجود در گروه آزمایشات غیرمخرب

افتخار ما دارا بودن هزاران دانش آموخته شاغل شرکت های معتبر در سراسر جهان است

    تماس با ما